SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Pamiatky obce Stebník

Gréckokatolícky chrám prepodobnej matky Paraskievy Ternovskej v Stebníku

Cirkev

Na mieste pôvodného dreveného chrámu, ktorý zanikol v r. 1798, bol v r. 1838 postavený súčasný murovaný chrám, zasvätený prepodobnej matke Paraske Ternovskej (synaxár – krátky životopis prepodobnej Paraskievy). Je to klasicistický jednoloďový chrám s bočnými výklenkami, s polygonálnym uzáverom presbytéria krytého pruskými klenbami. Do štýlového priečelia je situovaná veža so skosenými hranami a jemne profilovaným členením. Veža je krytá štíhlou cibuľovitou baňou.
Počas prvej svetovej vojny (r. 1914) bol chrám značne poškodený. Boli zničené tri veže chrámu (jednalo sa o typickú tzv. „karpatskú cerkov“, ktorá mala tri za sebou od najvyššej po najnižšiu nasledujúce cibuľovite veže) a bola opravená len jedna (najvyššia). Súčasné zariadenie interiéru (ikonostas, oltár a žertvenik) vyrobili bardejovskí rezbárski  majstri P. Grešák a A. Grešák v r. 1926, keďže pôvodné bolo počas vojny zničené. Podobne i  zvony boli v r. 1915 uhorskou vládou násilne odobraté a pretavené na vojenské účely. Zápis v pamätnej knihe obce Stebník hovorí, že keď tieto zvony poslednýkrát zvonili, zdalo sa, že nemilosrdne plačú a nariekajú. Po vojne boli v r. 1920 a 1923 zakúpené súčasné zvony.
V chráme boli i v nasledujúcich desaťročiach vykonávané rôzne úpravy a opravy. V r. 1973 bol na veži chrámu osadený súčasný kríž. V r. 1980 bola upravená vonkajšia fasáda chrámu do dnešnej podoby. Po tejto úprave sa konala posviacka obnovených častí chrámu, preto pri tejto príležitosti Stebník navštívil vtedajší ordinár Gréckokatolíckej cirkvi (dnes emeritný  prešovský biskup) Ján Hirka. Ďalšie väčšie opravy a úpravy sa začali vykonávať po páde socializmu v Československu a po úplnom oslobodení Gréckokatolíckej cirkvi. V r. 1994 bol reštaurovaný ikonostas, oltár a žertveník, ktoré boli v tomto roku aj posvätené vtedajším už prešovským sídelným biskupom Jánom Hirkom. V r. 1997 bola vykonaná generálna oprava elektrických rozvodov v chráme a výmena starých okien za nové, plastové. V r. 1998 bol postavený nový betónový chór na mieste starého dreveného a bolo k nemu postavené nové schodisko. V tomto roku bol aj chrám plynofikovaný. Následne v r. 1999 bolo v chráme nainštalované mikrofónové ozvučenie a v r. 2000 boli odvodnené a odvzdušnené základy chrámu kvôli vysušeniu vlhkého kamenného muriva. V r. 2003 bola na celej lodi chrámu postavená nová strecha, ktorá bola pokrytá medeným plechom a v r. 2004 bola ku chrámu pristavená sakristia.  
V roku 2007 bola v   chráme prevedená oprava interiéru, ktorá spočívala v odstránení vlhkosťou poškodených omietok a ich nahradení sanačnými omietkami, odstraňovaní starých náterov a novom vymaľovaní chrámu. 
Plynové  G- matky boli vymenené  za  podlahové kúrenie pričom   bola  položena aj  nová dlažba, boli odstránené stupňe pod oltárom a zakúpenie sedemramenného (zaprestolného) svietnika. Počas týchto opráv sa celý liturgický život cirkevného spoločenstva v Stebníku odohráva v budove starej školy, ktorá bola na tento účel prispôsobená. 
V roku 2008 bola  prevedená  rekonštrukcia  ikonostasu  a oltáru .
Všetky tieto opravy, ktoré stebníčania konali v chráme pre Božiu slávu svedčia o tom, že im nie je ľahostajné dedičstvo vlastných otcov a to v prvom rade dedičstvo viery, ktorá sprostredkuje večný život. Veď chrám je v prvom rade tým miestom, kde sa človek stretáva s Bohom, buduje s Ním vzťah, ktorý trvá i po smrti a tak kráča k večnému životu v blaženosti. Veď čo by osožilo človeku, keby získal aj všetky poklady sveta a večný život by stratil? Stebníčania si uvedomujú vážnosť týchto Kristových slov a tých, ktorí si to neuvedomujú, nech Pán žehná, aby ich včas pochopili. Za túto starostlivosť o Boží chrám patrí stebníčanom ako aj všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zveľadeniu chrámu srdečné „Pán Boh zaplať“!

Kaplnky

Ku Stebníku patria i dve kaplnky, ktoré sa nachádzajú 
severozápadne za obcou. Prvá, zasvätená Sv. apoštolom Petrovi a Pavlovi sa nachádza na rázcestí Stebník - Stebnícka Huta – Rosute. Bola postavenýá v r. 1886 fundátorom Pavlom Pidanym a jeho ženou Máriou rod. Demčak. Pavel Pidany zaplatil biskupskému úradu v Prešove 200 zlatých, aby sa v tomto chráme mohla každý rok na sviatok Sv. apoštolov Petra a Pavla (29. 6.) slúžiť liturgia. Deje sa tak až do dnes. 
Ďalej po ceste na Stebnícku Hutu stojí i druhá kaplnka, na mieste nazývanom Pod turňou. Je zasvätená sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky (Pokrov, 1. 10.), nie je však určená pre bohoslužby. Dal ju postaviť Jozef Varchol z vďaky Bohu za uzdravenie z ťažkej choroby. Nachádza sa tu obraz Presv. Bohorodičky.

Kaplnka

Cintoriny

Cirkev

V Stebníku sa nachádza päť cintorínov. Prvý z nich sa nachádza na mieste, kde teraz stojí chrám, okolo neho sú tri hroby. Druhý je Pod Lanom, využívaný od r. 1805, tretí na Horbku, ktorý bol darovaný od grófstva Erdödyho a bol využívaný od r. 1900 do 1920. Štvrtým je terajší cintorín Pod Lazykom, na ktorom sa pochováva od r. 1927 a piaty je vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Stebník je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 16:00
  • Št: 8:00 - 16:00
  • Pi: 8:00 - 16:00