SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý
A
A
A

Obecné zastupiteľstvo obce

Poslanci obecného zastupiteľstva

Babčák Michal

Ing. Goč-Matis Martin 

Hrubiznová Milena

Kučečka Štefan

Mgr. Sendeková Kristína

 

Uvedený výpočet práv a povinností je len rámcový, nie úplný. Pre detailnejšie informácie ohľadom výkonu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Vám odporúčame preštudovať zákon. 

Práva a povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva podľa § 25 ods. 1 zákona je poslanec povinný najmä:

 • zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní
 •  zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený
 • dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
 • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov
 • predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy
 • interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce
 • požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci
 • zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce
 • požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Stebník je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 8:00 - 16:00
 • Ut: 8:00 - 16:00
 • St: 8:00 - 16:00
 • Št: 8:00 - 16:00
 • Pi: 8:00 - 16:00